image1 image2 image3 image3 image3 image3 image3 image3 image3

Pajūrio miestelio bendruomenės įstatai


I.    BENDROJI DALIS

1.1.   Pajūrio miestelio bendruomenė ( toliau“ asociacija“) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis, nesiekiantis naudos sau juridinis asmuo, kurio tikslas- koordinuoti viešuosius interesus, asociacija veikia laikydamasis Lietuvos Respublikos konstitucijos, Lietuvos respublikoscivilinio kodekso, Lietuvos respublikos asociacijų bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir veiklą grindžia savo įstatais.

bioveliss-tabs.com


1.2.   Asocialcijos pavadinimas – Pajūrio miestelio bendruomenė.
1.3.   Teisinė forma – asociacija.
1.4.  Asociacija atsako pagal savo prievoles jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Asociacija neatsako pagal asociacijos nario prievoles, o pastarasis neatsako pagal asociacijos prievoles. Asociacija turi turėti bent vieną sąskaitą kredito įstaigoje.
1.5.   Asociacija gali turėti ir įsigyti tik tokias civilines teises ir pareigas , kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems Civiliniame  kpdekse, Asociacijų įstaytme ir šiuose įstatuose.
1.6.   Asociacija įsteigta neribotam veiklos laikui. Asociacijos finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.
1.7.   Asociacijos buveinė: Dariaus ir Girėno g. 33, 75289 Pajūrio mstl. Šilalės r. sav.

II.    ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS

2.1.   Asociacija veikia socialinės apsaugos , kultūros , švietimo srityse.
2.2.   Asociacijos veiklos tikslai:
1)   suburti Pajūrio miestelio bendruomenėje gyvenančius, dirbančius ar kitaip su Pajūrio miestelio bendruomene susijusius asmenis Pajūrio miestelio bendruomenės problemoms spręsti;
2)     skatinti Pajūrio miestelio bendruomenės narių pilietinį aktyvumą, stiprinti jų organizuotumą ir sugebėjimą atstovauti bendruomenės interesus;
3)   atstovauti ir ginti visuomenėje bei valdžios institucijose Pajūrio miestelio bendruomenės interesus , konstruktyviai bendradarbiauti su Šilalės rajono savivaldybe sprendžiant Pajūrio miestelio bendruomenės problemas;
4)     teikti įvairiapusę informaciją ir pagalbą bendruomenės nariams;
5)     plėtoti ir palaikyti ryšius su kitomis bendruomenėmis Lietuvoje bei užsienyje;
6)     rūpintis kaimo plėtra, išmokyti bendruomenės narius prisiderinti prie ES vykdomos struktūrinės politikos;
7)     padėti bendruomenės nariams realizuoti savo darbinį potencialą bei padėti pasijusti  pilnaverčiais visuomenės nariais.
2.3.   Asociacijos veiklos rūšys:
Asocialcijų veikla: 91.12.10
Sportinė veikla: 92.32
Kita poilsio organizavimo veikla : 92.7
2.4.  Asociacija turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę  veiklą, kuri neprieštarauja asociacijos įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jo tikslams pasiekti.
2.5.  Asociacija turi teisę teikti paramą ir labdarą bei gauti paramą iš Lietuvos Respublikos fizinių ir juridinių asmenų, užsienio valstybinių, usienio valstybinių fizinių ir juridinių asmenų, tarptautinių organizacijų vadovaujantis Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka.
2.6.  Asociacijos rėmėju gali būti kiekvienas fizinis arba juridinis asmuo, remiantis asociacijos veiklą, Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka.
2.7.  Asociacijos pinigus, gautus kaip paramą, taip pat negražintinai  gautus pinigus ir kitą turtą asociacija naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Asociacija šiuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba davęs pinigus asmuo to reikalauja. Asociacija negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodanti asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu asociacijos įstatuose yra nurodyta , tikslams.

III.   ASOCIACIJOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1.  Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs ir juridiniai asmenys. Minimalus asociacijos narių skaičius yra trys. Asmuo gali būti kelių asociacijų nariu.
3.2.  Asociacijos narys turi tokias teises:
1)    dalyvauti ir balsuoti asociacijos visuotiniame susirinkime;
2)    naudotis asociacijos teikiamomis paslaugomis;
3)    susipažinti su asociacijos dokumentais ir gauti visą asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;
4)    bet kada išstoti iš asociacijos. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtus negrąžinami;
5)    kitas teisės aktuose ir asociacijos istatuose nustatytas teises.
3.3. Asociacijos buveinėje turi būti visų asociacijos narių sąrašas , su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas asociacijos narys.
3.4. Asociacijos narys privalo laikytis asociacijos įstatų ir kitų asociacijos vidaus veiklos dokumentų, vykdyti asociacijos visuotinio narių susirinkimo ir asociacijos valdybos sprendimus, tausoti asociacijos turtą, sumokėti kasmetinį nario mokestį.
3.5. Už didelius nuopelnus asociacijai visuotinio narių susirinkimo sprendimu, asociacijos nariui ar kitam asmeniui gali būti suteikta asociacijos garbės nario vardas. Asociacijos garbės narys nemoka asociacijos nario mokesčių ir neturi visuotiniuose asociacijos narių susirinkimuose balsavimo teisės.

IV.   ASOCIACIJOS NARIŲ PRIĖMIMO, IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ ASOCIACIJOS

4.1.  Asociacijos nariu yra asmuo, raštu pateikęs norą tapti asociacijos nariu , sumokėjęs stojamąjį mokestį ir priimtas į narius asociacijos valdybos sprendimu.
4.2.  Asociacijos narys gali bet kada ištoti iš asociacijos, padavęs prašymą asociacijos valdybai raštu, pilnai įvykdę savo įsipareigojimus asociacijai ir su ja atsiskaitęs.
4.3.  Asociacijos narys gali būti pašalintas iš asociacijos visuotinio narių susirinkimo sprendimu, jeigu pažeidė asociacijos įstatus, asociacijos vidaus veiklos dokumentus, be pateisinamos priežasties nesumokėjęs asociacijos nustatytų nario mokesčių.

V.    ASOCIACIJOS VALDYMAS

5.1.  Asociacija įgyja civilines teises, prisiima pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus.
5.2.  Asociacija turi visuotinį narių susirinkimą, kolegialų valdymo organą- valdybą irvienasmenį valdymo organą-bendruomenės pirmininką.

VI.   VISUOTINIS ASOCIACIJOS NARIŲ SUSIRINKIMAS

6.1.  Visuotinis narių susirinkimas:
1)    keičia asociacijos įstatus;
2)    renka ir atšaukia asociacijos valdybos narius i jos pirmininką;
3)    nustato asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį;
4)    tvirtina asociacijos metinę finansinę atskaitomybę;
5)    priima sprendimą dėl asociacijos pertvarkymo ar pabaigos ( reorganizavimo ar likvidavimo);
6)    priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl jų tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
6.2. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi asociacijos nariai. Vienas narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą.
6.3. Eilinį visuotinį  narių susirinkimą šaukia valdyba per 4 mėn po finansinių metų pabaigos. Neeilinis narių susirinkimas turi būti sušauktas , jei to reikalauja ne mažiau kaip1/3 asociacijos narių arba asociacijos valdybos sprendimu.
6.4. Visuotinį narių susirinkimą šaukia asociacijos valdyba, pranešdam apie jo šaukimo vietą, laiką ir darbotverkę kiekvienam asociacijos nariui pasirašytinai arba registruotu laišku ne vėliau kaip per 15 dienų.
6.5. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip ½ asociacijos narių. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, šaukiamas pakartotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus , neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo asociacijos narių. Apie pakartotinį narių susirinkimą nariams turi būti pranšta šio 6.4 straipsnyje nustatytu būdu ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki pakartotinio visuotinio narių susirinkimo dienos.
6.6. Visuotinio narių susirinkimo spredimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“ ( asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis), išskyrus šių įstatų 6.7 straipsnyje nustatytus atvejus.
6.7. Visuotinio narių susirinkimo sprendimams dėl asociacijos įstatų keitimo , dėl asociacijos pertvarkymo ar pabaigos ( reorganizavimo ar likvidavimo) priimti reikia ne mažiau 2/3 susirinkime dalyvaujančių asociacijos narių balsų.

VII. ASOCIACIJOS VALDYBA

7.1. Asociacijos valdyba yra kolegialus asociacijos valdymo organas. Valdybą sudaro devyni nariai. Valdyba renkama 4 metų laikotarpiui. Jeigu renkami pavieniai valdybos nariai , jie renkami tik iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. Valdyba savo funkcijas atlieka įstatuose numatytą laiką arba iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba, bet ne ilgiau kaip iki valdybos kadencijos pabaigos metais vyksiančio visuotinio narių susirinkimo.
7.2. Valdybą renka steigėjų susirinkimas. Renkant valdybos narius , kiekvienas steigėjas     turi     vieną balsą. Išrenkami daugiau balsų surinkę kandidatai. Valdyba iš savo narių tarpo     renka     valdybos pirmininką.
7.3. Valdybos nariais gali būti fiziniai asmenys- asociacijos nariai ir asociacijos narių juridinių asmenų pasiųlyti fiziniai asmenys. Valdybos nario ir pirmininko kadencijų skaičius neribojamas.
7.4. Visuotinis narių susirinkimas gali atšaukti visą valdybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai.
7.5. Valdybos narys gali atsistatydinti  iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau     kaip prieš 14 dienų raštu įspėjęs asociaciją.
7.6. Asociacijos valdyba savo veikloje vadovaujasi įstatymais , kitais teisės aktais,     asociacijos įstatais, visuotinio narių susirinkimo sprendimais ir kitais asociacijos vidaus     dokumentais.
7.7. Asociacijos valdyba privalo laiku rengti asociacijos narių visuotinius susirinkimus,     sudaryti jų darbotvarkę, pateikti nariams metinę finansinę atskaitomybę, ataskaitą apie     asociacijos  veiklą, bei kitą informaciją darbotvarkės klausimams svarstyti.
7.8. Asociacijos valdyba pasibaigus finansiniams metams ne vėliau kaip per 4 mėnesius     parengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui kiekvienų praėjusių finansinių     metų     asociacijos veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša. Kiekvieno fizinio ar juridinio     asmens reikalavimu asociacija turi sudaryti sąlygas buveinėje ar kitais būdais su šia     ataskaita visiems  susipažinti. Asociacijos veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:
        1)     informacija apie asociacijos veiklą įgyvendinant jos įstatuose numatytus                 tikslus;
        2)     asociacijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje;
        3)     asociacijos metinė finansinė atskaitomybė;
        4)     samdomų asociacijos darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje.

7.9.  Asociacijos valdybos funkcijos:
        1)    nustatyti asociacijos veiklos programą;
        2)    analizuoti asociacijos veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, kitus             finansinės     atskaitomybės dokumentus, inventorizacijos ir kitus vertybių             apskaitos dokumentus,     patikrinimo rezultatus;
        3)    priimti sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo, tvirtinti jų nuostatus,         skirti ar     atšaukti filialo ir atstovybės vadovus;
        4)     priimti sprendimus dėl klubo turto įkeitimo, garantuoti, laiduoti ar kitaip             užtikrinti     kitų asmenų prievolių vykdymą asociacijos įstatymo numatyta tvarka;
        5)    priimti sprendimą skolintis pinigų iš kredito įstaigų;
        6)    valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai jame         dalyvauja     daugiau kaip ½ valdybos narių, o valdybos sprendimas yra priimtas,         kai už jį gauta daugiau     balsų, negu prieš.

7.10.    Už asociacijos valdybos narių veiklą gali būti atlyginama. Atlyginimo klausimą     sprendžia asociacijos narių visuotinis susirinkimas.
 
VIII. BENDRUOMENĖS PIRMININKAS
8.1.    Bendruomenės pirmininkas yra vienasmenis asociacijos valdymo organas.     Bendruomenės pirmininkas veikia  asociacijos vardu, atstovauja asociacijai santykiuose su     trečiaisiais  asmenimis, sudaro sandorius asociacijos vardu. Bendruomenės pirmininko     funkcijos:
        1)    Atidaryti ir uždaryti sąskaitas banke;
        2)    Užtikrinti asociacijos duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų         registrui;
        3)    Išduoti įgaliojimus toms funkcijoms vykdyti, kurios yra jo kompetencija.
        4)    Imtis priemonių asociacijos turto apsaugai, normalių ir sveikų darbo sąlygų          sukūrimui;
      5)    Priimti į darbą ir atleisti darbuotojus, sudaryti ir nutraukti su jais darbo             sutartis, skirti     jiems     paskatinimus ir nuobaudas, leisti įsakymus savo kompetencijos         ribose;
8.2.    Bendruomenės pirmininkas renkamas 4 metų laikotarpiui. Renkamas ir atleidžiams     ne mažiau kaip 2/3 valdybos narių balsų.

IX. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS, JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMAS

9.1.     Asociacijas turi teisę steigti filialus ir atstovybes. Asociacijos įsteigti filialai ir     atstovybės     nėra juridiniai asmenys, todėl asociacija atsako pagal filialų ir atstovybių     prievoles, o filialai     ir atstovybės atsako pagal asociacijos prievoles.
9.2.     Sprendimą dėl filialo ir atstovybės steigimo, kompetencijos keitimo ar jų veiklos     nutraukimo priima asociacijos valdyba. Asociacijos filialas ar atstovybė veikia pagal jų     nuostatus, kuriuos svarsto ir tvirtina asociacijos valdyba.
9.3.     Sprendimą dėl filialo ar atstovybės vadovo skyrimo ir atšaukimo priima asociacijos     valdyba savo sprendimu.

X. PRANEŠIMŲ SKELBIMO IR ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

10.1.     Civilinio kodekso, Asociacijų įstatymų, kitais teisės aktais ir šių įstatų numatytais     atvejais asociacijos pranešimai ir informacija skelbiami ta tvarka, kurią nustato teisės aktai ir     šie įstatai.
10.2.    Viešus pranešimus asociacija skelbia dienraštyje „Vakarų ekspresas“. Asociacijos pranešimai skelbiami Civilinio kodekso, Asociacijų įstatymo ir kitais teisės aktais nustatytais terminais.
10.3.    Tais atvejais, kai įstatymai ir šie įstatai numato alternatyvius pranešimo skelbimo būdus, konkretų skelbimo būdą parenka asociacijos valdyba.
10.4.     Civiliniame kodekse, Asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą, pranešimų nariams ir kreditoriams bei juridinių asmenų registro tvarkytojui tinkamą ir savalaikį pateikimą atsako asociacijos valdybos pirmininkas.
10.5.     Įstatai keičiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažiau kaip 2/3 balsų dauguma. Pakeistus įstatus pasirašo asociacijos visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre. Kartu su įstatų pakeitimais asociacija juridinių asmenų registrui turi pateikti visą pakeistų asociacijos įstatų tekstą (naują redakciją).
 
XI. LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO, VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

11.1.     Asociacijai leidžiama nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti jų prievolių įvykdimą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti šiuose įstatuose nustatytus veiklos tikslus ( įskaitant ir labdaros, ir paramos tikslus, nustatytus pagal šiuos įstatus).
11.2.     Net ir šiuose įstatuose nurodytais tikslais asociacijai draudžiama:
     1)     neatlygintinai perduoti asociacijos turtą nuosavybėn asociacijos nariui, valdymo ir kolegialų organų nariui, asociacijos darbo sutarties pagrindu dirbančiam asmeniui ar su jais susijusiam asmeniui, ar trečiajam asmeniui, išskyrus labdaros ir paramos tikslus, nustatytus šiuose įstatuose.
     2)     mokėti asociacijos steigėjui ar nariui išmokas iš pelno dalies ar perduoti likviduojamos asociacijos turto dalį, viršijančią stojamąjį nario įnašą ar mokestį;
     3)     asociacijos turtą ir lėšas , jokia forma , išskyrus labdarą ir paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą, skirstyti asociacijos ir (ar) ( kitų valdymo organų nariams, asociacijos darbo sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai yra mokamas darboužmokestis , kitos su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokos ir kai autorinės sutarties pagrindu mokamas autorinis atlyginimas, atlyginama už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes;
     4)     suteikti paskolas, įkeisti asociacijos turtą( išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas asociacijos prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių vykdymą. Ši nuostata netaikoma , kai skolinamasi iš kredito įstaigų ir kai Lietuvos Respublikos tarptautinėssutartys arba Lietuvos Respublikos įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti teisės aktai numato kitaip;
     5)     skolintis pinigų iš asociacijos nario ar su juo susijusio asmens ir mokėti palūkanas. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų;
     6)     skolintis iš kitų asmenų, mokant neprotingai dideles palūkanas;
     7)     pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;
     8)     parduoti asociacijos turtą už akivaizdžiai per mažą kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas.
     9)     steigti juridinį asmenį, kurio civilinė atsakomybė už juridinio asmensprievoles yra neribota arba būti jo dalyviu;
     10)    vykdyti valstybės ar savivaldybių, jų institucijų ar pareigūnų bei valstybės tarnautojų viešojo administravimo funkcijas, jeigu to nenumato kiti įstatymai;
     11)    vykdyti profesinių sąjungų, religinių bendruomenių, bendrijų  ir centrų bei pagal jų kanonus,statusus ar kitas normas tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtų juridinių asmenų, kredito unijų ir kitų juridinių asmenųm kurie yra kitos teisinės formos, funkcijas, jei šias funkcijas pagal įstatymų nuostatas gali vykdyti tik tam tikros teisinės formos juridiniai asmenys;
     12)     Ginkluoti savo narius, organizuoti jiems karinius mokymus ir steigti karinius būrius, iškyrus įstatymų numatytus atvejus.
11.3.     Asociacijos veiklą kontroliuoja asociacijos revizorius, renkamas iš asociacijos narių visuotiniame klubo narių susirinkime. Pasibaigus finansiniams metams ne vėliau kaip per 4 mėnesius revizorius parengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui asociacijos veiklos patikrinimo ataskaitą.

Įstatai paruošti 2007 m. gegužės 25 d.


Normal 0 19 false false false LT ZH-CN X-NONE

    Pajūrio miestelio bendruomenės

ĮSTATAI

I.                                      BENDROJI DALIS

 

1.1.                Pajūrio miestelio bendruomenė ( toliau“ asociacija“) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis, nesiekiantis naudos sau juridinis asmuo, kurio tikslas- koordinuoti viešuosius interesus, asociacija veikia laikydamasis Lietuvos Respublikos konstitucijos, Lietuvos respublikoscivilinio kodekso, Lietuvos respublikos asociacijų bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir veiklą grindžia savo įstatais.

1.2.                Asocialcijos pavadinimas – Pajūrio miestelio bendruomenė.

1.3.                Teisinė forma – asociacija.

1.4.                Asociacija atsako pagal savo prievoles jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Asociacija neatsako pagal asociacijos nario prievoles, o pastarasis neatsako pagal asociacijos prievoles. Asociacija turi turėti bent vieną sąskaitą kredito įstaigoje.

1.5.                Asociacija gali turėti ir įsigyti tik tokias civilines teises ir pareigas , kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems Civiliniame  kpdekse, Asociacijų įstaytme ir šiuose įstatuose.

1.6.                Asociacija įsteigta neribotam veiklos laikui. Asociacijos finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.

1.7.                Asociacijos buveinė: Dariaus ir Girėno g. 33, 75289 Pajūrio mstl. Šilalės r. sav.

II.                                   ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS

 

2.1.                Asociacija veikia socialinės apsaugos , kultūros , švietimo srityse.

2.2.                Asociacijos veiklos tikslai:

1)                  suburti Pajūrio miestelio bendruomenėje gyvenančius, dirbančius ar kitaip su Pajūrio miestelio bendruomene susijusius asmenis Pajūrio miestelio bendruomenės problemoms spręsti;

2)                  skatinti Pajūrio miestelio bendruomenės narių pilietinį aktyvumą, stiprinti jų organizuotumą ir sugebėjimą atstovauti bendruomenės interesus;

3)                  atstovauti ir ginti visuomenėje bei valdžios institucijose Pajūrio miestelio bendruomenės interesus , konstruktyviai bendradarbiauti su Šilalės rajono savivaldybe sprendžiant Pajūrio miestelio bendruomenės problemas;

4)                  teikti įvairiapusę informaciją ir pagalbą bendruomenės nariams;

5)                  plėtoti ir palaikyti ryšius su kitomis bendruomenėmis Lietuvoje bei užsienyje;

6)                  rūpintis kaimo plėtra, išmokyti bendruomenės narius prisiderinti prie ES vykdomos struktūrinės politikos;

7)                  padėti bendruomenės nariams realizuoti savo darbinį potencialą bei padėti pasijusti  pilnaverčiais visuomenės nariais.

2.3.                Asociacijos veiklos rūšys:

Asocialcijų veikla: 91.12.10

Sportinė veikla: 92.32

Kita poilsio organizavimo veikla : 92.7

2.4.                Asociacija turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę  veiklą, kuri neprieštarauja asociacijos įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jo tikslams pasiekti.

2.5.                Asociacija turi teisę teikti paramą ir labdarą bei gauti paramą iš Lietuvos Respublikos fizinių ir juridinių asmenų, užsienio valstybinių, usienio valstybinių fizinių ir juridinių asmenų, tarptautinių organizacijų vadovaujantis Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka.

2.6.                Asociacijos rėmėju gali būti kiekvienas fizinis arba juridinis asmuo, remiantis asociacijos veiklą, Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka.

2.7.                Asociacijos pinigus, gautus kaip paramą, taip pat negražintinai  gautus pinigus ir kitą turtą asociacija naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Asociacija šiuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba davęs pinigus asmuo to reikalauja. Asociacija negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodanti asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu asociacijos įstatuose yra nurodyta , tikslams.

III.                                 ASOCIACIJOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1.                Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs ir juridiniai asmenys. Minimalus asociacijos narių skaičius yra trys. Asmuo gali būti kelių asociacijų nariu.

3.2.                Asociacijos narys turi tokias teises:

1)                  dalyvauti ir balsuoti asociacijos visuotiniame susirinkime;

2)                  naudotis asociacijos teikiamomis paslaugomis;

3)                  susipažinti su asociacijos dokumentais ir gauti visą asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;

4)                  bet kada išstoti iš asociacijos. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtus negrąžinami;

5)                  kitas teisės aktuose ir asociacijos istatuose nustatytas teises.

3.3.                Asociacijos buveinėje turi būti visų asociacijos narių sąrašas , su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas asociacijos narys.

3.4.                Asociacijos narys privalo laikytis asociacijos įstatų ir kitų asociacijos vidaus veiklos dokumentų, vykdyti asociacijos visuotinio narių susirinkimo ir asociacijos valdybos sprendimus, tausoti asociacijos turtą, sumokėti kasmetinį nario mokestį.

3.5.                Už didelius nuopelnus asociacijai visuotinio narių susirinkimo sprendimu, asociacijos nariui ar kitam asmeniui gali būti suteikta asociacijos garbės nario vardas. Asociacijos garbės narys nemoka asociacijos nario mokesčių ir neturi visuotiniuose asociacijos narių susirinkimuose balsavimo teisės.

IV.                                ASOCIACIJOS NARIŲ PRIĖMIMO, IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ ASOCIACIJOS

4.1.                Asociacijos nariu yra asmuo, raštu pateikęs norą tapti asociacijos nariu , sumokėjęs stojamąjį mokestį ir priimtas į narius asociacijos valdybos sprendimu.

4.2.                Asociacijos narys gali bet kada ištoti iš asociacijos, padavęs prašymą asociacijos valdybai raštu, pilnai įvykdę savo įsipareigojimus asociacijai ir su ja atsiskaitęs.

4.3.                Asociacijos narys gali būti pašalintas iš asociacijos visuotinio narių susirinkimo sprendimu, jeigu pažeidė asociacijos įstatus, asociacijos vidaus veiklos dokumentus, be pateisinamos priežasties nesumokėjęs asociacijos nustatytų nario mokesčių.

V.                                   ASOCIACIJOS VALDYMAS

5.1.                Asociacija įgyja civilines teises, prisiima pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus.

5.2.                Asociacija turi visuotinį narių susirinkimą, kolegialų valdymo organą- valdybą irvienasmenį valdymo organą-bendruomenės pirmininką.

VI.                                VISUOTINIS ASOCIACIJOS NARIŲ SUSIRINKIMAS

6.1.                Visuotinis narių susirinkimas:

1)                  keičia asociacijos įstatus;

2)                  renka ir atšaukia asociacijos valdybos narius i jos pirmininką;

3)                  nustato asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį;

4)                  tvirtina asociacijos metinę finansinę atskaitomybę;

5)                  priima sprendimą dėl asociacijos pertvarkymo ar pabaigos ( reorganizavimo ar likvidavimo);

6)                  priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl jų tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;

6.2.         Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi asociacijos nariai. Vienas narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą.

6.3.                Eilinį visuotinį  narių susirinkimą šaukia valdyba per 4 mėn po finansinių metų pabaigos. Neeilinis narių susirinkimas turi būti sušauktas , jei to reikalauja ne mažiau kaip1/3 asociacijos narių arba asociacijos valdybos sprendimu.

6.4.                Visuotinį narių susirinkimą šaukia asociacijos valdyba, pranešdam apie jo šaukimo vietą, laiką ir darbotverkę kiekvienam asociacijos nariui pasirašytinai arba registruotu laišku ne vėliau kaip per 15 dienų.

6.5.                Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip ½ asociacijos narių. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, šaukiamas pakartotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus , neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo asociacijos narių. Apie pakartotinį narių susirinkimą nariams turi būti pranšta šio 6.4 straipsnyje nustatytu būdu ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki pakartotinio visuotinio narių susirinkimo dienos.

6.6.                Visuotinio narių susirinkimo spredimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“ ( asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis), išskyrus šių įstatų 6.7 straipsnyje nustatytus atvejus.

6.7.                Visuotinio narių susirinkimo sprendimams dėl asociacijos įstatų keitimo , dėl asociacijos pertvarkymo ar pabaigos ( reorganizavimo ar likvidavimo) priimti reikia ne mažiau 2/3 susirinkime dalyvaujančių asociacijos narių balsų.

VII. ASOCIACIJOS VALDYBA

7.1.                Asociacijos valdyba yra kolegialus asociacijos valdymo organas. Valdybą sudaro devyni nariai. Valdyba renkama 4 metų laikotarpiui. Jeigu renkami pavieniai valdybos nariai , jie renkami tik iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. Valdyba savo funkcijas atlieka įstatuose numatytą laiką arba iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba, bet ne ilgiau kaip iki valdybos kadencijos pabaigos metais vyksiančio visuotinio narių susirinkimo.

                      7.2.                Valdybą renka steigėjų susirinkimas. Renkant valdybos narius , kiekvienas steigėjas                       turi                vieną balsą. Išrenkami daugiau balsų surinkę kandidatai. Valdyba iš savo narių tarpo                       renka             valdybos pirmininką.

7.3.        Valdybos nariais gali būti fiziniai asmenys- asociacijos nariai ir asociacijos narių juridinių asmenų pasiųlyti fiziniai asmenys. Valdybos nario ir pirmininko kadencijų skaičius neribojamas.

7.4. Visuotinis narių susirinkimas gali atšaukti visą valdybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai.

                      7.5.                Valdybos narys gali atsistatydinti  iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau                       kaip prieš 14 dienų raštu įspėjęs asociaciją.

                      7.6.                Asociacijos valdyba savo veikloje vadovaujasi įstatymais , kitais teisės aktais,                       asociacijos įstatais, visuotinio narių susirinkimo sprendimais ir kitais asociacijos vidaus                       dokumentais.

                      7.7.                Asociacijos valdyba privalo laiku rengti asociacijos narių visuotinius susirinkimus,                       sudaryti jų darbotvarkę, pateikti nariams metinę finansinę atskaitomybę, ataskaitą apie                       asociacijos  veiklą, bei kitą informaciją darbotvarkės klausimams svarstyti.

                      7.8.                Asociacijos valdyba pasibaigus finansiniams metams ne vėliau kaip per 4 mėnesius                       parengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui kiekvienų praėjusių finansinių metų                       asociacijos veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša. Kiekvieno fizinio ar juridinio                       asmens reikalavimu asociacija turi sudaryti sąlygas buveinėje ar kitais būdais su šia          ataskaita visiems  susipažinti. Asociacijos veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:

                                           1)                  informacija apie asociacijos veiklą įgyvendinant jos įstatuose numatytus                                                                                       tikslus;

                                           2)                  asociacijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje;

                                           3)                  asociacijos metinė finansinė atskaitomybė;

                                           4)                  samdomų asociacijos darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje.

                      7.9.                Asociacijos valdybos funkcijos:

                                           1)                  nustatyti asociacijos veiklos programą;

                                           2)                  analizuoti asociacijos veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, kitus                                                                  finansinės      atskaitomybės dokumentus, inventorizacijos ir kitus vertybių                                                                  apskaitos dokumentus,       patikrinimo rezultatus;

                                           3)                  priimti sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo, tvirtinti jų nuostatus,                                            skirti ar          atšaukti filialo ir atstovybės vadovus;

                                           4)                  priimti sprendimus dėl klubo turto įkeitimo, garantuoti, laiduoti ar kitaip                                                                  užtikrinti       kitų asmenų prievolių vykdymą asociacijos įstatymo numatyta tvarka;

                                           5)                  priimti sprendimą skolintis pinigų iš kredito įstaigų;

                                           6)                  valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai jame                                            dalyvauja      daugiau kaip ½ valdybos narių, o valdybos sprendimas yra priimtas,                                            kai už jį gauta daugiau       balsų, negu prieš.

                      7.10.              Už asociacijos valdybos narių veiklą gali būti atlyginama. Atlyginimo klausimą                       sprendžia asociacijos narių visuotinis susirinkimas.

 

VIII. BENDRUOMENĖS PIRMININKAS

                      8.1.                Bendruomenės pirmininkas yra vienasmenis asociacijos valdymo organas.                       Bendruomenės pirmininkas veikia  asociacijos vardu, atstovauja asociacijai santykiuose su                       trečiaisiais  asmenimis, sudaro sandorius asociacijos vardu. Bendruomenės pirmininko                       funkcijos:

                                           1)                  Atidaryti ir uždaryti sąskaitas banke;

                                           2)                  Užtikrinti asociacijos duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų                                            registrui;

                                           3)                  Išduoti įgaliojimus toms funkcijoms vykdyti, kurios yra jo kompetencija.

                                           4)                  Imtis priemonių asociacijos turto apsaugai, normalių ir sveikų darbo sąlygų                                             sukūrimui;

                                           5)                  Priimti į darbą ir atleisti darbuotojus, sudaryti ir nutraukti su jais darbo                                                                  sutartis, skirti                      jiems             paskatinimus ir nuobaudas, leisti įsakymus savo kompetencijos                                       ribose;

                      8.2.                Bendruomenės pirmininkas renkamas 4 metų laikotarpiui. Renkamas ir atleidžiams                       ne mažiau kaip 2/3 valdybos narių balsų.

IX. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS, JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMAS

                      9.1.                Asociacijas turi teisę steigti filialus ir atstovybes. Asociacijos įsteigti filialai ir                       atstovybės     nėra juridiniai asmenys, todėl asociacija atsako pagal filialų ir atstovybių                       prievoles, o filialai              ir atstovybės atsako pagal asociacijos prievoles.

                      9.2.                Sprendimą dėl filialo ir atstovybės steigimo, kompetencijos keitimo ar jų veiklos                       nutraukimo priima asociacijos valdyba. Asociacijos filialas ar atstovybė veikia pagal jų                       nuostatus, kuriuos svarsto ir tvirtina asociacijos valdyba.

                      9.3.                Sprendimą dėl filialo ar atstovybės vadovo skyrimo ir atšaukimo priima asociacijos                       valdyba savo sprendimu.

X. PRANEŠIMŲ SKELBIMO IR ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

 

                      10.1.              Civilinio kodekso, Asociacijų įstatymų, kitais teisės aktais ir šių įstatų numatytais                       atvejais asociacijos pranešimai ir informacija skelbiami ta tvarka, kurią nustato teisės aktai ir     šie įstatai.

10.2.                           Viešus pranešimus asociacija skelbia dienraštyje „Vakarų ekspresas“. Asociacijos pranešimai skelbiami Civilinio kodekso, Asociacijų įstatymo ir kitais teisės aktais nustatytais terminais.

10.3.                           Tais atvejais, kai įstatymai ir šie įstatai numato alternatyvius pranešimo skelbimo būdus, konkretų skelbimo būdą parenka asociacijos valdyba.

10.4.              Civiliniame kodekse, Asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą, pranešimų nariams ir kreditoriams bei juridinių asmenų registro tvarkytojui tinkamą ir savalaikį pateikimą atsako asociacijos valdybos pirmininkas.

10.5.              Įstatai keičiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažiau kaip 2/3 balsų dauguma. Pakeistus įstatus pasirašo asociacijos visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre. Kartu su įstatų pakeitimais asociacija juridinių asmenų registrui turi pateikti visą pakeistų asociacijos įstatų tekstą (naują redakciją).

 

XI. LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO, VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

 

11.1.              Asociacijai leidžiama nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti jų prievolių įvykdimą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti šiuose įstatuose nustatytus veiklos tikslus ( įskaitant ir labdaros, ir paramos tikslus, nustatytus pagal šiuos įstatus).

11.2.              Net ir šiuose įstatuose nurodytais tikslais asociacijai draudžiama:

      1)       neatlygintinai perduoti asociacijos turtą nuosavybėn asociacijos nariui, valdymo ir kolegialų organų nariui, asociacijos darbo sutarties pagrindu dirbančiam asmeniui ar su jais susijusiam asmeniui, ar trečiajam asmeniui, išskyrus labdaros ir paramos tikslus, nustatytus šiuose įstatuose.

      2)       mokėti asociacijos steigėjui ar nariui išmokas iš pelno dalies ar perduoti likviduojamos asociacijos turto dalį, viršijančią stojamąjį nario įnašą ar mokestį;

      3)       asociacijos turtą ir lėšas , jokia forma , išskyrus labdarą ir paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą, skirstyti asociacijos ir (ar) ( kitų valdymo organų nariams, asociacijos darbo sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai yra mokamas darboužmokestis , kitos su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokos ir kai autorinės sutarties pagrindu mokamas autorinis atlyginimas, atlyginama už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes;

      4)       suteikti paskolas, įkeisti asociacijos turtą( išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas asociacijos prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių vykdymą. Ši nuostata netaikoma , kai skolinamasi iš kredito įstaigų ir kai Lietuvos Respublikos tarptautinėssutartys arba Lietuvos Respublikos įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti teisės aktai numato kitaip;

      5)       skolintis pinigų iš asociacijos nario ar su juo susijusio asmens ir mokėti palūkanas. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų;

      6)       skolintis iš kitų asmenų, mokant neprotingai dideles palūkanas;

      7)       pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;

      8)       parduoti asociacijos turtą už akivaizdžiai per mažą kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas.

      9)       steigti juridinį asmenį, kurio civilinė atsakomybė už juridinio asmensprievoles yra neribota arba būti jo dalyviu;

      10)     vykdyti valstybės ar savivaldybių, jų institucijų ar pareigūnų bei valstybės tarnautojų viešojo administravimo funkcijas, jeigu to nenumato kiti įstatymai;

      11)     vykdyti profesinių sąjungų, religinių bendruomenių, bendrijų  ir centrų bei pagal jų kanonus,statusus ar kitas normas tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtų juridinių asmenų, kredito unijų ir kitų juridinių asmenųm kurie yra kitos teisinės formos, funkcijas, jei šias funkcijas pagal įstatymų nuostatas gali vykdyti tik tam tikros teisinės formos juridiniai asmenys;

      12)     Ginkluoti savo narius, organizuoti jiems karinius mokymus ir steigti karinius būrius, iškyrus įstatymų numatytus atvejus.

11.3.        Asociacijos veiklą kontroliuoja asociacijos revizorius, renkamas iš asociacijos narių visuotiniame klubo narių susirinkime. Pasibaigus finansiniams metams ne vėliau kaip per 4 mėnesius revizorius parengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui asociacijos veiklos patikrinimo ataskaitą.

Įstati paruošti 2007 m. gegužės 25 d.